The Bible Gateway
(Norsk-DNB1930)

Esaias 7:14


Derfor skal Herren selv gi eder et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel*. / <* Gud med oss; JES 8, 8. 10.>
 

Esaias 9:6-7

6
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.
7
Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike; det skal bli støttet og opholdt ved rett og rettferdighet, fra nu av og til evig tid; Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.

Lukas 1:26-38


26
Men i den sjette måned blev engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nasaret,
27
til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef, av Davids hus, og jomfruens navn var Maria.
28
Og engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du benådede! Herren er med dig; velsignet er du blandt kvinner!
29
Men hun blev forferdet over hans ord, og grundet på hvad dette skulde være for en hilsen.
30
Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har funnet nåde hos Gud;
31
og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus.
32
Han skal være stor og kalles den Høiestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone,
33
og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.
34
Men Maria sa til engelen: Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?
35
Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.
36
Og se, Elisabet, din slektning, har også undfanget en sønn i sin alderdom, og hun, som kaltes ufruktbar, er nu i sin sjette måned.
37
For ingen ting er umulig for Gud.
38
Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne; mig skje efter ditt ord! Og engelen skiltes fra henne.

Lukas 2:1-20

1
Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall.
2
Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.
3
Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by.
4
Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,
5
for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig.
6
Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulde føde.
7
Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget.
8
Og det var nogen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.
9
Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet.
10
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket!
11
Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.
12
Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe.
13
Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa:
14
Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!
15
Og det skjedde da englene var faret fra dem op til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nu gå like til Betlehem og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss!
16
Og de skyndte sig og kom og fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben;
17
og da de hadde sett det, fortalte de dem det ord som var sagt dem om dette barn.
18
Og alle som hørte det, undret sig over det som blev dem sagt av hyrdene;
19
men Maria gjemte alle disse ord og grundet på dem i sitt hjerte.
20
Og hyrdene vendte tilbake, og priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, således som det var blitt sagt dem.