The Bible Gateway

(Nederlands-Het Boek)


Jesaja 7:14


14Goed dan, de Here zal Zelf een teken vaststellen: Een maagd zal een kind krijgen! (B) en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent 'God is met ons').

Jesaja 9:6-7


 6Aan Zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van Zijn vader David zal Hij met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid regeren. Hij zal alle volken van de wereld echte rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren, omdat de brandende liefde van de HERE van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen!

 7-9 De Here heeft gesproken tot het trotse Israël, dat zegt dat het haar land beter en mooier dan tevoren zal herbouwen, ook al is het nu een puinhoop. De wilde vijgebomen zijn omgehakt, maar die zullen worden vervangen door ceders!

 Lukas 1:26-38


 26Toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazareth, een dorp in Galilea.

 27Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde.

 28Gabriël kwam bij haar binnen en zei: "Ik wens u vrede toe! U bent een gelukkige vrouw. De Here zij met u!"

 29Maria raakte daardoor in de war en werd bang. Zij vroeg zich af wat hij bedoelde.

 30"Wees niet bang, Maria", zei de engel, "want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen.

 31U zult zwanger worden en een zoon krijgen, die u de naam Jezus moet geven.

 32Hij zal een groot man zijn en 'Zoon van de Allerhoogste God' worden genoemd. God, de Here, zal Hem de troon van Zijn voorvader David geven.

 33Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan Zijn regering zal geen einde komen."

 34"Maar hoe kan ik een kind krijgen?" vroeg Maria. "Ik ben nog maagd."

 35De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw Kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd.

 36Ik heb nog meer nieuws. Het is over uw oude tante Elisabeth. U weet dat zij geen kinderen kon krijgen, maar nu verwacht zij een zoon. Zij is al in haar zesde maand.

 37Voor God is niets onmogelijk. Wat Hij zegt, gebeurt."

 38"Goed", zei Maria, "de Here mag met mij doen wat Hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd." Daarop ging de engel weg.

Lukas 2,1-20


 1Omstreeks deze tijd gaf de Romein se keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden.

 2Quirinius was toen gouverneur van Syrië.

 3Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven.

 4En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond.

 5Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven.

 6-7 Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden.

 8-9 Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten in het veld overnachtten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust.

 10"Wees niet bang", zei hij, "want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk.

Vrolijk Kerstfeest!